Меню

Проекти

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)
http://tvoiatchas.mon.bg/

BG05M2ОP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза I”, финансиран от Оперативна

програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР)

http://praktiki.mon.bg/

Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” „УСПЕХ“ – ПРИКЛЮЧИЛ!

 

http://uspeh.mon.bg/


Проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Център за кариерно ориентиране – Кюстендил
гр. Кюстендил, ул. ”Васил Левски”№ 2, партерен етаж
e-mail: cko_kjustendil@abv.bg
Работно време: от 09.00 до 17.30 часа

 


Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“
http://validirane.mon.bg
Информация по проекта може да получите на национален телефон 070013773 на цената на един градски разговор
Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

http://uchitel.mon.bg/