Меню

Ремонт в ПГОСУ

В ПГОСУ е обявена процедура за избор на изпълнител за строителството с предмет: „Вътрешен ремонт на партер и първи етаж в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление гр. Дупница” с адрес: гр. Дупница, област Кюстендил, ул.”Никола Лазарков” № 1.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

 

 1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА с предмет: „Вътрешен ремонт на партер и първи етаж в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление гр. Дупница” е изпълнението на строително ремонтни работи – демонтаж на дървена обшивка по стени, варова хастарна мазилка, настилка подове с ламинат, шпакловка, грундиране и боядисване на шпакловани стени с бял латекс в ПГОСУ гр. Дупница. Видовете работи съгласно Количествена сметка.
 2. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: Ориентировъчната обща сума на предстоящите възлагания   за   изпълнения   на   СРР   за  срока на договора е 56 000 лева /петдесет и шест хиляди  лева/  без ДДС.

 1. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – гр. Дупница, ул. „Никола Лазарков“ №1, сградата на Професионална гимназия по облекло и стопанско управление.

 1. 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Всички дейности следва да се изпълняват качествено и при спазване на технологичните правила за извършване на дейностите определени в Приложение № 2- количествена сметка. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи, да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания и  оценяване съответствието на строителните продукти. Съответствието се удостоверява по реда на същата наредба.

Участниците в процедурата следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Кандидатите за изпълнител могат да бъдат български или чуждестранни юридически или физически лица, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП, посочени в документацията;
 2. Направените от участниците в процедурата предложения, трябва да имат срок на валидност не по-малко от 90 дни, считано от крайния срок за представяне на офертите;
 3. За реализиране предмета на обществената поръчка участникът в процедурата следва да има на разположение поне едно технически правоспособно лице, осъществяващо техническото ръководство и контрол по качество при изпълнение на CMP.

Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и печат.

Забележка: Предложения, които не отговарят на минималните изисквания ще бъдат оставени  без разглеждане!   

 

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМАТА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 • най ниска ценова оферта

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА.

 Всяка оферта трябва да  съдържа:

6.1. Оферта – Приложение 1;

6.2. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участие на обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, с който задължително се посочва представляващият;

6.3. Декларация  за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – Приложение № 3.

6.4. Декларация  за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – Приложение № 4.

6.5. Декларация  за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП – Приложение № 5.

6.6. Ценова оферта с Количествено-стойностна сметка /КСС/ на обект:  „Вътрешен ремонт на партер и първи етаж в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление гр. Дупница”  – Приложение № 2.

 

 1. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ. Срокът на валидност на офертите не може да е по- малък от 90 календарни дни.

 1. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ЦЕНИ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС. Всички посочени от участника цени следва да са без включен ДДС.

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЕ ПРИЕМА ВАРИАНТИ НА ОФЕРТАТА ИЛИ ЧАСТИ ОТ НЕЯ. Нарушаване на последното ще представлява самостоятелно основание за отстраняване на офертата на участника.

 

 1. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ. ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Всяка оферта трябва да  съдържа посочените в т. 6 образци, копия на документи и сведения:

Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и печат, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане!

10.1. Офертата в едно с всички документи  по т.6 се поставя  в запечатан непрозрачен плик.

10.2. Върху  плика  се посочва:

- Предмета на поръчката, за която се участва;

- Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес;

10.3. Подаване на офертата

Срокът за представяне на оферти е до 12.00 часа на 13.08.2015 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в деловодството на ПГОСУ гр. Дупница на партера.

10.4. Всички оферти, представени след срока по т. 10.3 не се разглеждат.

Не се приема оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Тя незабавно се връща и това се отбелязва в регистъра.

10.5. Участникът  поема всички рискове по подаването и изпълнението на офертата, включително форсмажорни обстоятелства.

 

 1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КАНДИДАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

1.Липса на изискуеми документи;

 1. Документи, представени в незаверен от участника вид;
 2. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти.
 3. Некоректно попълнена оферта – неспазени указания/условия/ при попълването и/или обявените критерии, ведно с направените пояснения /забележки/ към тях, дадени, както в поканата, така и в настоящата документация.
 4. Оферта съдържаща варианти.

 

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

12.1. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител в тридневен срок от приключване на работата на комисията с подписан от членовете на същата протокол, утвърден от Възложителя.

12.2. Преди подписването на договор Изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение – 3% без ДДС от общата стойност на договора, във вид на парична сума, внесена по сметка набирателната сметка на училището или банкова гаранция, учредена за срока на изпълнение на договора. Банковата гаранция се изпълнява в зависимост от условията на банковата гаранция и клаузите в договора.

За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

За въпроси и допълнителна информация – Христина Костова – Директор на ПГОСУ Дупница – тел. 0701/50902, 50903.

      ВАЖНО!

Преди подписване на договора за обществена поръчка кандидатът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на горецитираните обстоятелствата ( чл.47, ал. 1, т. 1, 2, 3 ЗОП), а именно:

 1. Удостоверение за съдимост на ръководителя на търговското дружество.
 2. Удостоверение от НАП за наличието или липсата на задължения.
 3. Удостоверение от Търговски регистър, че кандидата не е в производство на ликвидация и че не е обявен в несъстоятелност.
 4. Банкова или парична гаранция в размер на 3 % от общата сума по договора за добро изпълнение.

Всички документи за кандидатстване се получават в канцеларията на първия етаж на училището.